Voorwaarden

Algemene voorwaarden fotografie

1. Foto en video gemaakt door Cynthia Vertessen kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De boeking van een huwelijksreportage bij Cynthia Vertessen is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

3. De foto’s blijven steeds eigendom van de fotograaf. De klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

4. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus niet vooraf vastgelegd worden.

5. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

6. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

7. De facturen van de fotograaf worden betaald binnen de 15 dagen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

Algemene voorwaarden Workshops & webshop

EEN KLACHT

1. Neem contact op met Cynthia Vertessen & Studio VERTESS. Ik doe mijn best je van dienst te zijn en het probleem op te lossen.

WORKSHOPS & MATERIAAL

2. Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan STUDIO VERTESS toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

3.  Workshop deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Online workshops met betaalde toegang

4. Betaalde online workshops blijven beschikbaar voor minimum 1 maand. Wanneer deze offline worden gehaald zal de website hier duidelijk over communiceren en minstens twee weken vooraf deze informatie voor de klant online beschikbaar stellen.
 
ANDERE
5. STUDIO VERTESS behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

6.  Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

7. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren en van deelname te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

8. Voor de voorwaarden over de verzending en levering, zie het verzend- en leveringsbeleid.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑